กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย
ครู คศ.2

นางกิตติวรา มะไหย์
ครู คศ.2

นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวันรัตน์ จำเริญ
ครูผู้ช่วย