กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรัสวดี ทีขะระ
ครู คศ.2

นางกิตติวรา มะไหย์
ครู คศ.2

นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุทธิพร สนเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปวันรัตน์ จำเริญ
ครูผู้ช่วย