กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยณรงค์ อ่อนขาว
ครู คศ.2