กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล
ครู คศ.3

นายชัยณรงค์ อ่อนขาว
ครู คศ.2

นายกิตติกร พิมพ์ทอง
ครู คศ.1