กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรียา ทองบ่อ
พนักงานราชการ

นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์
ครู คศ.2