กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัชรียา ทองบ่อ
พนักงานราชการ

นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์
ครู คศ.2