กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวุฒิชัย ทีขะระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ
ครู คศ.3

นายเอนกชาติ ดีประชา
ครู คศ.1