กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิชัย ทีขะระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ
ครู คศ.3

นายเอนกชาติ ดีประชา
ครู คศ.1