กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภา แซ่โงว้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธนารักษ์ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษราค์ ศรีประภา
พนักงานราชการ