กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภา แซ่โงว้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววันวิสา นาโสม
ครู คศ.1

นายธนารักษ์ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษราค์ ศรีประภา
พนักงานราชการ