กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมทบ ศรีคงรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ คูณทรัพย์
ครู คศ.2

นายสุทธิพร พันธ์ชาติ
ครู คศ.2

นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุสรณ์ คำพิทูล
ครูผู้ช่วย