กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ คูณทรัพย์
ครู คศ.2

นายสุทธิพร พันธ์ชาติ
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล
ครู คศ.1

นายสมทบ ศรีคงรักษ์
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ คำพิทูล
ครูผู้ช่วย