กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยศยา ภาโสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ สะมานี
ครู คศ.3

นายชวินวัตร จิระมณี
ครู คศ.1

นายสุรเดช หลักพันคำ
ครูผู้ช่วย