กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชวินวัตร จิระมณี
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ สะมานี
ครู คศ.3

นายสุรเดช หลักพันคำ
ครูผู้ช่วย