กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายฐิติ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวลภัสรดา ผลประทุม
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงนุช นิ่มนวล
ครู คศ.1