กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลภัสรดา ผลประทุม
ครู คศ.2

นายฐิติ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช นิ่มนวล
ครูผู้ช่วย