พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. เสริมสร้างจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ใช้สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
  3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสู่สากล  ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ