สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
------------------------------------------
ความหมาย คือ ความรู้นำไปสู่ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม