ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
... โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2528 เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ขนาดกลาง จัดการศึกษาแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งนำร้อน จังหวัดจันทบุรี  22140 เบอร์โทรศัพท์ 039-496030 

   อยู่ห่างจากอำเภอ 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 160 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา เปิดทำการสอน ในปีการศึกษา 2528 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม เพื่อสนองความต้องการท้องถิ่นในการให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยนายมาโนช กล้องเจริญ เป็นผู้บริหารคนแรก ปัจจุบันทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

   4 ตุลาคม 2525 สภาตำบลหนองตาคง โดยนายเขียว นพกิจ เป็นประธานสภา ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลโดยมอบที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านโพธิ์และบ้านจางวาง รวม 160 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา พร้อมอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

   13 พฤษภาคม 2528 เริ่มเปิดสอนในนามสาขาของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ทำการเรียนการสอน และส่งนายประเสริฐ พวงศรี มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่ พร้อมครุผู้ช่วย 3 คน

   21 สิงหาคม 2528  ได้ขอยืมศูนย์พัฒนาตำบลหนองตาคงเป็นสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน

   20 เมษายน 2533  ได้แยกตัวจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม มาเป็นโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

   20 สิงหาคม 2533 กรมสามัญศึกษา ส่งนายมาโนช กล้องเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

   15 พฤศจิกายน 2535 ย้ายจากศูนย์พัฒนาตำบลมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน

   9 กรกฎาคม 2536 กรมสามัญศึกษาส่งนายสุวิช อาบัวรัตน์ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
 
   17 กันยายน 2536 นายสุวิช อาบัวรัตน์ ได้รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

   30 ธันวาคม 2540  นายสุวิช อาบัวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

   13 ธันวาคม 2543  นายประเสริฐ พวงศรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

    7 เมษายน 2543   นายประเสริฐ พวงศรี  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
 
    4 มิถุนายน 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน"

    7 กุมภาพันธ์ 2549 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    12 ธันวาคม 2550 นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    
24 พฤศจิการยน 2557 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

    10 พฤศจิการยน 2560 ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปีปัจจุบัน