ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน
14 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบเก็บคะแนนปลายภาค
09 ส.ค. 64 ถึง 13 ส.ค. 64 ดำเนินการเก็บคะแนนกลางภาค ตามรูปแบบที่เหมาะสม
19 ก.ค. 64 สอนออนไลน์แบบบูรณาการ
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ในรูปแบบการสอนออนไลน์
01 มิ.ย. 64 เริ่มดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้า