ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียน 2/2563
13 พ.ย. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัว ปิดภาคเรียน 1/2563

- ประกาศผลสอบแก้ตัว 1/2563

- ปิดภาคเรียน 1/2563
งานวิขาการ
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบแก้ตัว 1/2563
งานวิชาการ
06 พ.ย. 63 ประกาศผลสอบ 1/2563
ประกาศผลสอบ 1/2563
งานวิชาการ
22 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ค. 63 สอบปลายภาค 1/2563
งานวิชาการ
24 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 สอบกลางภาค 1/2563
งานวิชาการ
08 ก.ค. 63 ถึง 14 ก.ค. 63 แก้ตัว 2/2562 ครั้งที่ 2
- นักเรียนที่ผลการเรียนติดค้างยังไม่ต้องเข้าเรียนโดยไม่ให้เวลาเรียนแก่นักเรียนที่มาตามแก้ ผลการเรียนที่ดำเนินการแก้ไม่แล้วเสร็จปรับเป็น 0
งานวิชาการ งานวิชาการ
01 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 สอบแก้ตัว 2/2562 ครั้งที่ 1
นักเรียนที่ผลการเรียนติดค้างยังไม่ต้องเข้าเรียนโดยให้เวลาเรียนแก่นักเรียนที่มาตามแก้
งานวิชาการ งานวิชาการ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
จัดการเรียนแบบพบกลุ่ม
งานวิชาการ
26 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

08.30 – 12.00 น. ม.ต้น

12.30 – 16.00 น. ม.ปลาย
หอประชุม งานวิชาการ
08 มิ.ย. 63 รายงานตัว ม.1/ม.4
ใต้อาคาร 1 งานวิชาการ
04 มิ.ย. 63 ประกาศผลการสอบ
www.ntkp.ac.th งานวิชาการ
02 มิ.ย. 62 สอบคัดเลือกห้อง ม.1/ม.4
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร งานวิชาการ